ทีมงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับข้อมูลเรียบร้อย

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

รับสมัคร
1 มิ.ย.-31 ก.ค.63

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

รับสมัคร
1 พ.ย.-31 ธ.ค.63

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

รับสมัคร
1 เม.ย.-31 พ.ค.64

ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  WESTERN UNIVERSITY

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต​
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​
60658775_1056073571258077_6855344498264768512_n1

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บาท 555,000 ตลอดหลักสูตร
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Popular

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บาท 655,000 ตลอดหลักสูตร
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
  (มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
  (มีใบประกอบวิชาชีพครู)
Popular

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์วิภากร 087-832-7799
 • อาจารย์จินตภา 080-089-8617
 • อาจารย์พภัสสรณ์ 089-693-0305
 • โทรศัพท์ 02-563-5252​
เพิ่มเพื่อน

Line Official: @phdwesternu

Facebook: เรียนปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2020 © All rights reserved WESTERN UNIVERSITY. Website by Trigon Media